'കടല്‍ത്തീരത്തെ തുറമുഖങ്ങള്‍പോലെ ദൈവം പള്ളികള്‍ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗമികമായ ആകുലതകളുടെ നീര്‍ച്ചുഴിയില്‍ നിന്ന് അവിടെ നിങ്ങള്‍ അഭയം തേടാനും സമാധാനവും പ്രശാന്തതയും കണ്ടെത്താനുമാണത്.''

വി. ജോണ്‍ ക്രിസോസ്‌തോം (345/350-407)

'ആയുഷ്‌കാലമത്രയും ഞാന്‍ കര്‍ത്താവിനെ സ്തുതിക്കും; ജീവിതകാലം മുഴുവന്‍ ഞാന്‍ എന്റെ ദൈവത്തിനു കീര്‍ത്തനം പാടും''. | സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 146:1
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757