'ചില വിശുദ്ധര്‍ തങ്ങളെപ്പറ്റിത്തന്നെ ഭീകരകുറ്റവാളികളെന്നു വിവരിക്കുന്നു. കാരണം, അവര്‍ ദൈവത്തെക്കണ്ടു; അവര്‍ തങ്ങളെത്തന്നെ കണ്ടു. അവര്‍ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി.''

കല്‍ക്കട്ടയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ

'ദൈവാത്മാവിനാല്‍ നയിക്കപ്പെടുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരാണ്' | (റോമാ 08:14)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160311