'പരീക്ഷണാര്‍ത്ഥം ജീവിക്കാനോ പരീക്ഷണാര്‍ത്ഥം മരിക്കാനോ ഒരുവനും കഴിയുകയില്ല. പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു വ്യക്തിയെ, പരിമിതകാലത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കാനോ ഒരുവനും സാധിക്കുകയില്ല ''

ജോണ്‍പോള്‍ 2-ാമന്‍ (1920-2005), നവംബര്‍ 15, 1980

'നിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ദൈവവിചാരത്തോടെയാകട്ടെ; അവിടുന്ന് നിനക്ക് വഴി തെളിച്ചുതരും' | (സുഭാ. 03:06)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160756