'ഭൂമിയില്‍ ഒന്നിനും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തവിധം അത്ര വലിയവനാണ് മനുഷ്യന്‍. അവന്‍ ദൈവത്തിങ്കലേക്കു തിരിയുമ്പോള്‍ മാത്രമാണ് തൃപ്തനാകുന്നത്.''

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ മരിയ വിയാനി (1786-1859)

'ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുകയും അതനുസരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്റെ അമ്മയും സഹോദരരും' | (ലൂക്ക 08:21)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160756