'ഓ, മനുഷ്യാ, എല്ലാം ദൈവത്തില്‍ നിന്നു യാചിക്കേണ്ട ദരിദ്രനായ സൃഷ്ടിയാണു നീ''

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ വിയാനി (1786-1859)

കര്‍ത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ മേല്‍ ഉണ്ട്. ദരിദ്രരെ സുവിശേഷം അറിയിക്കാന്‍ അവിടുന്ന് എന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്തിരിക്കുന്നു.a | ലൂക്കാ 4: 18
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160710