'പ്രാര്‍ത്ഥനയിലുള്ള എല്ലാ പ്രയാസങ്ങള്‍ക്കും ഒരു കാരണമേ ഉള്ളു. ദൈവം സന്നിഹിതനല്ലാതിരുന്നാലെന്ന പോലെ പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.''

ആവിലായിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ (1515-1582)

'കര്‍ത്താവു നിങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു കൊള്ളും. നിങ്ങള്‍ ശാന്തരായിരുന്നാല്‍ മതി.' | (പുറ. 14:14)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757