'ശ്വസനത്തിന്റെ ആവര്‍ത്തനക്ഷമതയെക്കാള്‍ കൂടിയ ആവര്‍ത്തനക്ഷമതയോടെ ദൈവത്തെ ഓര്‍മ്മിക്കണം.''

വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി നസിയാന്‍സന്‍ (330-390)

'ദുഃഖമകറ്റി ആത്മാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ഹൃദയത്തെആശ്വസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക; ദുഃഖം അനേകരെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്; അത് നിഷ്പ്രയോജനമാണ്.' | (പ്രഭാ. 30:23)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849