'സഭ ചുളിവുകളും ചാലുകളുമുള്ള ഒരു വൃദ്ധയാണ്. എന്നാലും അവള്‍ എന്റെ അമ്മയാണ്. എന്റെ അമ്മയെ ഒരുത്തനും തല്ലുകയില്ല.''

ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഫാ. കാള്‍ റാനര്‍ എസ്. ജെ (1904-1984)

'തിന്‍മയല്ല, നന്‍മ അന്വേഷിക്കുവിന്‍; നിങ്ങള്‍ ജീവിക്കും. നിങ്ങള്‍ പറയുന്നതുപോലെ, അപ്പോള്‍ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കര്‍ത്താവ് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും' | (ആമോസ് 05:14)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849