ഒരു പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്റെ ചോദ്യം ; സഭയില്‍ എന്താണ് മാറ്റേണ്ടത് ? കല്‍ക്കട്ടയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ (1910-1997) ; നീയും ഞാനും

കല്‍ക്കട്ടയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ (1910-1997)

'വചനം മാംസമായി നമ്മുടെയിടയില്‍ വസിച്ചു. അവന്റെ മഹത്വം നമ്മള്‍ ദര്‍ശിച്ചു - കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞതും പിതാവിന്റെ ഏകജാതന്‍േറതുമായ മഹത്വം' | (യോഹ. 01:14)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757