മനസ്സാക്ഷിക്കെതിരേ ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്തും പാപമാണ്.

വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസ് (1225-1274)

'മറ്റുള്ളവര്‍ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, അങ്ങനെതന്നെ നിങ്ങള്‍ അവരോടും പെരുമാറുവിന്‍.' | (ലൂക്കാ 5:31)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160311