നാം എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അതായിത്തീര്‍ന്നു അവിടുന്ന്. നമ്മെ താന്‍ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അതാക്കി മാറ്റാന്‍ തന്നെയാണത്.

മഹാനായ വിശുദ്ധ അത്തനാസ്യോസ് (സഭാ പിതാവ്)

'ശത്രുവിനു വിശക്കുമ്പോള്‍ ആഹാരവും ദാഹത്തിന് ജലവും കൊടുക്കുക: അത് അവന്റെ തലയില്‍പശ്ചാത്താപത്തിന്റെ തീക്കനല്‍ കൂട്ടും; കര്‍ത്താവ് നിനക്ക് പ്രതിഫലംനല്‍കുകയും ചെയ്യും. | (സുഭാ.25:21-22)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160709