ഭൂമിയില്‍ (ക്രിസ്തുവിന്റെ) രക്ഷാകരജോലി വൈദികന്‍ തുടരുന്നു.

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ വിയാനി (1786-1859)

'സ്‌നേഹിക്കാത്തവന്‍ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. കാരണം, ദൈവം സ്‌നേഹമാണ്.' | (യോഹ.04:08)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160709