'അവസാനം ഒരു ദുരന്തമേയുള്ളൂ, ഒരു വിശുദ്ധനായിരുന്നില്ലെന്നതു തന്നെ'

ലേയോണ്‍ ബ്‌ളോയ് (1846-1917)

'അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികള്‍ വിശ്വസ്തവും നീതിയുക്തവുമാണ്.' | (സങ്കീ. 111:07)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160288