'കുര്‍ബ്ബാനയുടെ യഥാര്‍ത്ഥഫലം മനുഷ്യന്‍ ദൈവത്തിലേക്കു പരിവര്‍ത്തിതനാവുകയെന്നതാണ്'

വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസ് (1225-1274)

'നിനെവേയിലെ ജനങ്ങള്‍ ദൈവത്തില്‍ വിശ്വസിച്ചു. അവര്‍ ഒരു ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വലിയവരും ചെറിയവരും ഒന്നുപോലെ ചാക്കുടുത്തു..' | (യോനാ 03:05)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757