'പ്രായശ്ചിത്തക്കൂദാശ രണ്ടാം മാമ്മോദീസായാണ്, കണ്ണീരിന്റെ മാമ്മോദീസ.'

വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി നസിയാന്‍സെന്‍ (330-390)

'കര്‍ത്താവിന്റെ ദാനമാണ് മക്കള്‍, ഉദരഫലം ഒരു സമ്മാനവും. യൗവനത്തില്‍ ജനിക്കുന്ന മക്കള്‍ യുദ്ധവീരന്റെ കൈയിലെ അസ്ത്രങ്ങള്‍പോലെയാണ്'. | സങ്കീ 127 : 34
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849