'അവന്‍ അവന്റെ പണം സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് പകരം അവന്റെ പണം അവനെ സ്വന്തമാക്കുന്നു.'

കാര്‍ത്തേജിലെ വി.സിപ്രിയാന്‍ (200-258 സഭാപിതാവ്)

'സ്വന്തം കുരിശു വഹിക്കാതെ എന്റെ പിന്നാലെ വരുന്നവന് എന്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കുവാന്‍ കഴിയുകയില്ല'. | ലൂക്കാ 14 : 27
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160801