'നാം സ്‌നേഹംമൂലം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം. ഭയം മൂലം അവിടുത്തെ സ്‌നേഹിക്കരുത്..'

വി.ഫ്രാന്‍സിസ് ഡി സാലസ് 1567 - 1622

'ഈ ചെറിയവരില്‍ ഒരുവന്‍ പോലും നശിച്ചുപോകാന്‍ എന്റെ സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല.' | മത്തായി 18 : 14
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160290