'വിശുദ്ധിയെന്നത് കുറച്ചുവ്യക്തികള്‍ക്കു മാത്രമുള്ള സുഖഭോഗ വസ്തുവല്ല. പിന്നെയോ എനിക്കും നിങ്ങള്‍ക്കുമുള്ള ലളിതമായ ഒരു കടമയാണ്.'

കല്‍ക്കട്ടയിലെ വിശുദ്ധ മദര്‍ തെരേസ.

'ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോടു ഞങ്ങള്‍ ക്ഷമിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങള്‍ ഞങ്ങളോടും ക്ഷമിക്കണമേ..' | മത്തായി 6:12
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849