'നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന് നിന്നെക്കൊണ്ട് എന്തുചെയ്യാനാണ് താന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് അറിയുകയും ചെയ്യാം.'

വിശുദ്ധ ആഗസ്തീനോസ് (354-430)

'ഇനി നീ എന്തിനു കാത്തിരിക്കുന്നു? എഴുന്നേറ്റ് സ്‌നാനം സ്വീകരിക്കുക. അവന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ പാപങ്ങള്‍ കഴുകിക്കളയുക.' | (അപ്പ.പ്ര.22:16)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849