ആരെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടാല്‍ മാത്രം ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി പറയുക. എന്നാല്‍, ക്രിസ്തുവിനെപ്പറ്റി ആളുകള്‍ ചോദിക്കത്തക്കവിധത്തില്‍ ജീവിക്കുക!

പോള്‍ ക്ലൗഡെല്‍ (1868-1955) ഫ്രഞ്ചുകവിയും നാടക കര്‍ത്താവും

'പ്രാര്‍ത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അവര്‍ സമ്മേളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി. അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്‍ പൂരിതരായി ദൈവവചനം ധൈര്യപൂര്‍വ്വം പ്രസംഗിച്ചു..' | (അപ്പ.പ്ര.22:16)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160277