'ദൈവത്തിനുപോലും വി.കുര്‍ബാനയേക്കാള്‍ വിശുദ്ധമായതും മാഹാത്മ്യമേറിയതുമായ ഒരു പ്രവര്‍ത്തനവും സാദ്ധ്യമല്ല.'

(വി.അല്‍ഫോന്‍സ് ലിഗോരി)

'ഇനി നീ എന്തിനു കാത്തിരിക്കുന്നു? എഴുന്നേറ്റ് സ്‌നാനം സ്വീകരിക്കുക. അവന്റെ നാമം വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ പാപങ്ങള്‍ കഴുകിക്കളയുക.' | (അപ്പ.പ്ര.22:16)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160756