'കത്തോലിക്കാസഭയില്‍ അകത്തോലിക്കാ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്ളതുപോലെ, കത്തോലിക്കാസഭയ്ക്കു വെളിയിലും ചില കത്തോലിക്കാ കാര്യങ്ങള്‍ കാണാന്‍ കഴിയും. പുറത്താണെന്നു തോന്നിക്കുന്ന പലരും അകത്താണ്, അകത്താണെന്നു തോന്നിക്കുന്ന പലരും പുറത്താണ്.'

വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ്. (354-430)

'എന്നാല്‍, ഞാന്‍ നിന്നോടു സംസാരിക്കുമ്പോള്‍ നിന്റെ അധരങ്ങള്‍ തുറക്കപ്പെടും.' | (എസെ. 3:27)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160288