'പുരമുകളില്‍ നിന്ന് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുകയെന്നത് നിന്റെ വിളിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ്. വാക്കുകള്‍കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ, നിന്റെ ജീവിതം വഴി.'

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാള്‍സ് ഡി ഫൊക്കള്‍ഡ് (1858-1916)

'എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവനു നിത്യജീവനുണ്ട് അവസാന ദിവസം ഞാന്‍ അവനെ ഉയിര്‍പ്പിക്കും. | യോഹ. 6:54
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849