'സജീവനായ ദൈവത്തെ ക്രിസ്തുവില്‍ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോള്‍ മാത്രമേ ജീവിതം എന്താണെന്ന് നാം അറിയുകയുള്ളൂ. സുവിശേഷത്താല്‍ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള കണ്ടുമുട്ടലിനാല്‍ വിസ്മയിക്കുകയെന്നതിലേറെ സുന്ദരമായ ഒന്നുമില്ല.'

ബെനഡിക്റ്റ് 16-ാമന്‍ മാര്‍പാപ്പ

'ദൈവവചനം ശ്രവിക്കുകയും അതനുസരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് എന്റെ അമ്മയും സഹോദരരും...' | (ലൂക്കാ. 8:21)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160296