' മാലാഖമാര്‍ക്കോ പ്രധാന മാലാഖമാര്‍ക്കോ നല്കെപ്പട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരധികാരം വൈദികര്‍ ദൈവത്തില്‍നിന്നു സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈദികര്‍ ഇവിടെ താഴെ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ഉന്നതത്തില്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.'

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ക്രിസോസ്റ്റോം (349/350-407)

'നിന്റ നിക്ഷേപം എവിടയോ അവിടെ നിന്റെ ഹൃദയവും.' | (ലൂക്കാ. 12:34)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160303