'ദൈവം പറയുന്നു: ഒരുവനു മറ്റൊരാളെ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കണമെന്നും എന്നില്‍നിന്നു സ്വീകരിച്ച കൃപകളും ദാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ എല്ലാവരും എന്റെ ശുശ്രൂഷകരായിരിക്കണമെന്നുമാണ് എന്റെ നിശ്ചയം.'

സിയെന്നായിലെ വിശുദ്ധ കാതറൈന്‍ (1347-1380)

'നീ സ്ത്രീകളില്‍ അനുഗൃഹീതയാണ്. നിന്റെ ഉദരഫലവും അനുഗൃഹീതം.' | (ലൂക്കാ. 01:42)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160759