'നാം സ്‌നേഹം മൂലം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടണം. ഭയം മൂലം അവിടുത്തെ സ്‌നേഹിക്കരുത്.'

വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സീസ് ഡി സാലസ് (1567-1622)

'നിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുംദൈവവിചാരത്തോടെയാകട്ടെ; അവിടുന്ന് നിനക്ക് വഴി തെളിച്ചുതരും,' | (സുഭാ. 03:06)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160756