'ഒരു ഉത്പന്നത്തിന് ആവശ്യക്കാര്‍ കുറയുമ്പോള്‍ പകരം മറ്റൊന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസായം പോലെ പെരുമാറാന്‍ സഭയ്ക്കു സാധ്യമല്ല.'

കാള്‍ കാര്‍ഡിനല്‍ ലേമാന്‍ (ജനനം 1936)

'നിമിഷനേരത്തേക്കു നിന്നെ ഞാന്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു. മഹാകരുണയോടെ നിന്നെ ഞാന്‍ തിരിച്ചുവിളിക്കും.,' | (എശയ്യ. 54:07)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849