' നാം നമ്മുടെ മാനസാന്തരം മരണംവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ മരണസമയത്ത് അതിനു സമയമോ ശക്തിയോ ലഭിക്കുമെന്ന് ആര്‍ക്കു പറയാന്‍ കഴിയും.'

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ വിയാനി (1786-1859)

'നിങ്ങള്‍ക്കു ലഭിച്ചവിളിക്കു യോഗ്യമായ ജീവിതം നയിക്കുവിന്‍.,' | (എഫേ. 4:1)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757