' യുദ്ധം എല്ലായ്‌പ്പോഴും അനുപേക്ഷണീയമല്ല. അത് എപ്പോഴും മനുഷ്യവംശത്തിന് ഒരു പരാജയമാണ്.'

ജോണ്‍ പോള്‍ 2-മന്‍ മാര്‍പാപ്പ. (1920-2005) ജനുവരി 13,2003

' മക്കള്‍ക്കു നല്ല വസ്തുക്കള്‍ കൊടുക്കണമെന്നു ദുഷ്ടരായ നിങ്ങള്‍ അറിയുന്നുവെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ സ്വര്‍ഗസ്ഥനായ പിതാവ്, തന്നോടു ചോദിക്കുന്നവര്‍ക്ക് എത്രയോ കൂടുതല്‍ നന്‍മകള്‍ നല്‍കും!' | (മത്താ. 7:11)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849