'ലോകത്തിന്റെ ഭ്രമണത്തിന് ആധാരമായ ദണ്ഡാണ് ബഹുമാനം'

യോഹന്‍ വോള്‍ഫ് ഗാങ് വോണ്‍ ഗൊയ്‌ഥെ. (1749-1832), ജര്‍മ്മന്‍ കവി.

'ജീവന്റെ പുസ്തകത്തില്‍ നിന്ന് അവന്റെ നാമം ഞാന്‍ ഒരിക്കലും മായിച്ചുകളയുകയില്ല. എന്റെ പിതാവിന്റെയും അവിടുത്തെ ദൂതന്മാരുടെയും സന്നിധിയില്‍ അവന്റെ നാമം ഞാന്‍ ഏറ്റുപറയും.' | വെളി 3:5
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757