'ഓരോ ശിശുവും അമൂല്യമാണ്. ഓരോ ശിശുവും ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്.'

കല്‍ക്കട്ടയിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ (1910-1997)

'എന്റെ ആത്മാവേ, കര്‍ത്താവിനെ വാഴ്ത്തുക; അവിടുന്നു നല്‍കിയ അനുഗ്രഹമൊന്നും മറക്കരുത്.' | സങ്കീ 103:2
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849