' നാം നമ്മെത്തന്നെ സ്‌നേഹിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ വളരെ കൂടുതലായി ദൈവം നമ്മെ സ്‌നേഹിക്കുന്നു.'

ആവിലായിലെ വിശുദ്ധ തെരേസ (1515-1582)

'എന്റെ ആത്മാവേ, കര്‍ത്താവിനെ വാഴ്ത്തുക; അവിടുന്നു നല്‍കിയ അനുഗ്രഹമൊന്നും മറക്കരുത്.' | സങ്കീ 103:2
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849