'ദൈവത്തിന്റെ വഴികള്‍ അവിടുന്ന് തന്നെ നടന്നതും ഇന്നു നാം അവിടുത്തോടൊപ്പം നടക്കേണ്ടതുമാണ്.'

ഡീട്രീക്ക് ബോനോഫര്‍ (1906-1945)

'ദൈവത്തോടു ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുവിന്‍; അവിടുന്ന് നിങ്ങളോടും ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കും. പാപികളേ, നിങ്ങള്‍ കരങ്ങള്‍ ശുചിയാക്കുവിന്‍. സന്ദിഗ്ധമനസ്‌കരേ, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങള്‍ ശുചിയാക്കുവിന്‍.' | 'യാക്കോ. 4:8
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160802