'മനസ്സാക്ഷിക്കെതിരേ ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്തും പാപമാണ് '

വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വിനാസ്

'കോപിക്കാം; എന്നാല്‍, പാപം ചെയ്യരുത്. നിങ്ങളുടെ കോപം സൂര്യന്‍ അസ്തമിക്കുന്നതുവരെ നീണ്ടുപോകാതിരിക്കട്ടെ' | (എഫേ.04:26)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160756