'മറ്റുള്ളവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കാന്‍ രോഗിയായ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും.'

റൈനോള്‍ഡ് ഷ്‌നൈയ്ഡര്‍ (1903-1958, ജര്‍മ്മന്‍ ഗ്രന്ഥകാരന്‍)

'എല്ലാവരോടും സമാധാനത്തില്‍ വര്‍ത്തിച്ച് വിശുദ്ധിക്കുവേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുവിന്‍. വിശുദ്ധികൂടാതെ ആര്‍ക്കും കര്‍ത്താവിനെ ദര്‍ശിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയില്ല.' | (ഹെബ്രാ 12:14)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160711