'നമുക്കു സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലേയ്ക്കു കയറാന്‍ കുരിശല്ലാതെ മറ്റൊരു കോവണിയില്ല.'

ലീമായിലെ വിശുദ്ധ റോസ (1586-1617), പെറുവിന്റെ രക്ഷാകാരിണിയായ വിശുദ്ധ, അമേരിക്കയിലെ പ്രഥമ വിശുദ്ധ)

'ഞാന്‍ ലോകത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ്. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവന്‍ ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തില്‍ നടക്കുകയില്ല. അവനു ജീവന്റെ പ്രകാശമുണ്ടായിരിക്കും.' | (യോഹ. 08:12)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849