'നിങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ കുരിശ് സന്തോഷപൂര്‍വ്വം വഹിച്ചാല്‍ അത് നിങ്ങളെ വഹിച്ചുകൊള്ളും.'

തോമസ് അകെംപിസ് (1379 /1380-1471)

''കര്‍ത്താവിനു കൃതജ്ഞത അര്‍പ്പിക്കുവിന്‍; അവിടുത്തെനാമം വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുവിന്‍; അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികള്‍ ജനതകളുടെ ഇടയില്‍ ഉദ്‌ഘോഷിക്കുവിന്‍' | (സങ്കീ. 105:01)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160802