ഈസ്റ്റര്‍ അറിയുന്ന ഒരുവനും നിരാശപ്പെടാനാവുകയില്ല.

ഡീട്രിക് ബൊനോഫെര്‍ (1906-1945)

ഞാന്‍ പിതാവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് അയയ്ക്കുന്ന സഹായകന്‍, പിതാവില്‍നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന ആ സത്യാത്മാവ്, വരുമ്പോള്‍ അവന്‍ എന്നെക്കുറിച്ച് സാക്ഷ്യം നല്‍കും | (യോഹ. 15:26)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160311