'ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവിടത്തേക്കു വേണ്ടി മാത്രമായി ജീവിക്കാതിരിക്കാന്‍ എനിക്കു സാധ്യമല്ലായിരുന്നു.'

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാള്‍സ് ദെ ഫോക്കോള്‍ഡ്

''കര്‍ത്താവ് ആത്മാവാണ്; കര്‍ത്താവിന്റെ ആത്മാവുള്ളിടത്തു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ' | (2 കോറി. 3:17)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160276