'ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവിടത്തേക്കു വേണ്ടി മാത്രമായി ജീവിക്കാതിരിക്കാന്‍ എനിക്കു സാധ്യമല്ലായിരുന്നു.'

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാള്‍സ് ദെ ഫോക്കോള്‍ഡ്

''ഒരേ ആത്മാവുതന്നെ ഒരാള്‍ക്കു വിവേകത്തിന്റെ വചനവും മറ്റൊരാള്‍ക്കു ജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനവും നല്‍കുന്നു.' | (1 കോറി.12:8)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160756