'ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനു ശേഷം അവിടത്തേക്കു വേണ്ടി മാത്രമായി ജീവിക്കാതിരിക്കാന്‍ എനിക്കു സാധ്യമല്ലായിരുന്നു.'

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാള്‍സ് ദെ ഫോക്കോള്‍ഡ്

'ഇതാ, ഞാന്‍ നിന്നോടു കൂടെയുണ്ട്. നീ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം ഞാന്‍ നിന്നെ കാത്തുരക്ഷിക്കും.' | ഉല്‍പത്തി 28:15
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160757