'ഒരു മെഴുകുതിരി മറ്റൊരു മെഴുകുതിരിയുടെ ജ്വാലയില്‍ നിന്ന് കത്തിക്കുന്നതുപോലെ വിശ്വാസം വിശ്വാസത്താല്‍ ജ്വലിക്കപ്പെടുന്നു.'

റൊമാനോ ഗ്വാര്‍ദീനി (1885-1968)

'ഞാന്‍ അവളെ വശീകരിച്ച് വിജനപ്രദേശത്തേക്കു കൊണ്ടുവരും. അവളോടു ഞാന്‍ ഹൃദ്യമായി സംസാരിക്കും. അവിടെവച്ച് ഞാന്‍ അവള്‍ക്ക് അവളുടെ മുന്തിരിത്തോട്ടങ്ങള്‍ നല്‍കും. ആഖോര്‍ താഴ്‌വര ഞാന്‍ പ്രത്യാശയുടെ കവാടമാക്കും' | ഹോസിയാ 2:14-15
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849