ദൈവം മനുഷ്യ വംശത്തിന് ഒരു യുവതിയെയല്ല പിന്നെയോ ഒരു അമ്മയെയാണ് നല്കിയത്

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട അഡോള്‍ഫ് കോള്‍പിങ് (1813-1865)

നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങള്‍ക്കുവേണ്ടി അവന്‍ മുറിവേല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി ക്ഷതമേല്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടു. അവന്റെ മേലുള്ള ശിക്ഷ നമുക്കു രക്ഷ നല്‍കി; അവന്റെ ക്ഷതങ്ങളാല്‍ നാം സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു | എശയ്യ 53 : 05
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160290