മരിച്ചവരെ സഹായിക്കാനും അവര്‍ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാനും നാം സംശയിക്കരുത്.

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ക്രിസോസ്‌തോം

നിങ്ങള്‍ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയല്ല, ഞാന്‍ നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണു ചെയ്തത്. നിങ്ങള്‍ പോയി ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഫലം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാന്‍ നിങ്ങളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. | (യോഹ 15:16)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160303