മാലാഖമാര്‍ക്കോ പ്രധാന മാലാഖമാര്‍ക്കോ നല്‍കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരധികാരം വൈദികര്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, വൈദികര്‍ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ഉന്നതത്തില്‍ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ക്രിസോസ്‌തോം

എപ്പോഴും സന്തോഷത്തോടെയിരിക്കുവിന്‍. ഇടവിടാതെ പ്രാര്‍ഥിക്കുവിന്‍. എല്ലാക്കാര്യങ്ങളിലും നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവിന്‍. | (1 തെസ. 5:16-18)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160759