സ്വതന്ത്രനായിരിക്കുകയെന്നത് സ്വസ്ഥതയുണ്ടായിരിക്കുകയെന്നതാണ്

ഡോമിനിക്ക് ലക്കോര്‍ഡയര്‍ ഡൊമിനിക്കന്‍ സന്ന്യാസി, പ്രസിദ്ധ വാഗ്മി(18021861)

നിങ്ങള്‍ക്കു നന്‍മ കൈവരുന്നതിനും ഭൂമിയില്‍ ദീര്‍ഘകാലം ജീവിക്കുന്നതിനുംവേണ്ടി മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ബഹുമാനിക്കുക. വാഗ്ദാനത്തോടുകൂടിയ ആദ്യത്തെ കല്‍പന ഇതത്രേ | ( എഫേ. 6: 2-3 )
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160801