' ആളുകള്‍ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരുന്നു: നിന്റെ ആത്മാവിന് ഒരു ഞായറാഴ്ച്ച നല്കൂ. ഇപ്പോള്‍ അവര്‍ പറയുന്നു: നിങ്ങള്‍ ഞായറാഴ്ച്ചയ്ക്ക് ഒരാത്മാവിനെ നല്കുക!'

പീറ്റര്‍ റൊസേഗ്ഗര്‍ (1843-1918) ഓസ്ട്രിയന്‍ എഴുത്തുകാരന്‍

എന്റെ അടുക്കല്‍ വന്ന് എന്റെ വാക്കു കേള്‍ക്കുവിന്‍. നിങ്ങള്‍ ജീവിക്കും; | (ഏശയ്യ 55:3)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 167465