' കുട്ടികള്‍ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളില്‍ നിന്ന് രണ്ടു കാര്യങ്ങള്‍ സ്വീകരിക്കണം. വേരുകളും ചിറകുകളും'

യോഹന്‍ വോള്‍ഫ്ഗാങ്ങ് ഫോണ്‍ ഗോയ്‌ഥേ (1749-1832)

'എന്റെ അടുക്കല്‍ വന്ന് എന്റെ വാക്കു കേള്‍ക്കുവിന്‍. നിങ്ങള്‍ ജീവിക്കും;' | (ഏശയ്യ 55:3)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 167468