'ശ്വസനത്തിന്റെ ആവര്‍ത്തന ക്ഷമതയേക്കാള്‍ കൂടിയ ആവര്‍ത്തനക്ഷമതയോടെ ദൈവത്തെ ഓര്‍മ്മിക്കണം'

വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി നസിയാന്‍സന്‍

'ദൈവത്തോടു ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കുവിന്‍; അവിടുന്ന് നിങ്ങളോടും ചേര്‍ന്നുനില്‍ക്കും.' | (യാക്കോബ് 4:8)
Read more Thoolikaa issues

Copyright © 2014 - 2020 Thoolikaa | Designed and updated by Literature and Media Ministry provided by Jesus Youth Dubai
Visitors: 160849